ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВАВТОТРАНССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 16479973, місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Краснова, буд. 5) (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових Загальних збори акціонерів, що відбудуться 29.04.2016 об 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Краснова, 5, кімната №1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 9.00 до 9.45 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.04.2015. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Обрання членів лічильної комісії. Обрання Голови та Секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Розгляд звіту ревізора, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізора за 2015 рік. 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 5. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03115, м. Київ, вул. Краснова, буд. 5, кімната №1, у робочі дні з 9.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Гусєв Олександр Петрович. Тел. 044-451-84-87.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):


Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

4400

6805

Основні засоби

1065

1566

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2463

1688

Сумарна дебіторська заборгованість

33

85

Грошові кошти та їх еквіваленти

222

1

Нерозподілений прибуток

1136

3124

Власний капітал

2508

4496

Статутний капітал

6

6

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

1892

2309

Чистий прибуток (збиток)

(1988)

707

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6000

6000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

26

21

       Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 29.03.2016 №55 (4343) БЮЛЕТЕНЬ ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ.