Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Гусєв О. П.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВАВТОТРАНССЕРВIС"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
16479973
4. Місцезнаходження
м. Київ , Святошинський район, 03115, мiсто Київ, вул. Краснова, 5
5. Міжміський код, телефон та факс
044 4518487 044 2390467
6. Електронна поштова адреса
kiats@i.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень цiннi папери України  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці kiats.com.ua в мережі Інтернет 22.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Д/Н

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВАВТОТРАНССЕРВIС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серiя А01 №253659
3. Дата проведення державної реєстрації
16.02.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
6000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
21
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
42.11 Будiвництво дорiг i автострад
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт
68.20 Надання в оренду й експлуатацыю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв; Директор; Ревiзор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "ПроКредит Банк"
2) МФО банку
320984
3) поточний рахунок
260090100400
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "ПроКредит Банк"
5) МФО банку
320984
6) поточний рахунок
260090100400

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Гусєв Олександр Петрович СН 510784 26.06.1997 Старокиївське РУГУ МВС України в м. Києвi 50
Суржик Микола Володимирович СН 723330 18.02.1998 Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi 50
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гусєв Олександр Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 510784 26.06.1997 Старокиївське РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Вища: Київський Автомобiльно-дорожнiй iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Фiрма "Союз СГ", Директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.04.2011 10 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами Товариства. Протягом звiтнього перiоду змiни в персональному складi не вiдбувалися. Посадова особа не притягувалась до кримiнальної та адмiнiстративної вiдповiдальностi, в т.ч. на протязi 3-х рокiв, за корисливi та посадовi злочини, непогашеної судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Суржик Микола Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 723330 18.02.1998 Харкiвське РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Вища: Київський Автомобiльно-дорожнiй iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Фiрма "Союз СГ", заступник директора
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.04.2011 10 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами Товариства. Протягом звiтнього перiоду змiни в персональному складi не вiдбувалися. Посадова особа не притягувалась до кримiнальної та адмiнiстративної вiдповiдальностi, в т.ч. на протязi 3-х рокiв, за корисливi та посадовi злочини, непогашеної судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бойченко Iрина Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 405443 05.03.2002 Мiський вiддiл №1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища: Академiя Державної податкової служби України, облiк та аудит
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТЗТ "Київавтотранссервiс", бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
15.03.2007 10 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки:
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, вимагає вiд усiх пiдроздiлiв та працiвникiв забезпечення неухильного порядку оформення та подання до облiку первинних документiв, забезпечує достовiрнiсть нарахування податкiв за погодженням керiвника, забезпечує перерахування до бюджету, здiйснює контроль за веденням ккасових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, забезпечує автоматизацiю бухгалтерського облiку, за погодженням керiвника подає в банки документи для перерахування коштiв за податками, поточнi платежi вiдповiдно до договорних зобов'язань, щорiчно органiзовує та проводить iнвентаризацiю основних засобiв, органiзовує оптимальну структуру бухгалтерiї та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами.
Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами Товариства. Протягом звiтнього перiоду змiни в персональному складi не вiдбувалися. Посадова особа не притягувалась до кримiнальної та адмiнiстративної вiдповiдальностi, в т.ч. на протязi 3-х рокiв, за корисливi та посадовi злочини, непогашеної судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Директор Гусєв Олександр Петрович СН 510784 26.06.1997 Старокиївське РУ ГУ МВС України в м. Києвi 20.03.2008 3000 50 3000 0 0 0
Ревiзор Суржик Микола Володимирович СН 723330 18.02.1998 Харкiвське РУ ГУ МВС України в м. Києвi 20.03.2008 3000 50 3000 0 0 0
Усього 6000 100 6000 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Гусєв Олександр Петрович СН 510784 26.06.1997 Старокиївське РУ ГУ МВС України в м. Києвi 20.03.2008 3000 50 3000 0 0 0
Суржик Микола Володимирович СН 723330 18.02.1998 Харкiвське РУ ГУ МВС України в м. Києвi 20.03.2008 3000 50 3000 0 0 0
Усього 6000 100 6000 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2014
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний:
1. Обрання робочих органiв Загальних Зборiв.
2. Розгляд звiту Дирекцiї, Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2013 р.
3. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi товариства, затвердження рiчного звiту та балансу за 2013 рiк.
4. Розподiл прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) товариства за пiдсумками роботи у 2013 роцi.
5. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рiшення.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.11.1998 995/10/1/98 Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi UA4000133557 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.00 6000 6000.00 100
Опис Органiзована торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi, додатковi емiсiї протягом звiтного перiоду не проводилися. Iншi цiннi папери не випускалися.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2018 1566 0 0 2018 1566
будівлі та споруди 801 741 0 0 801 741
машини та обладнання 938 660 0 0 938 660
транспортні засоби 260 154 0 0 260 154
інші 19 11 0 0 19 11
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2018 1566 0 0 2018 1566
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014р становить 9115тис.грн.
Знос основних засобiв складає 7549тис.грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2014 становить 1566тис.грн.
Обмежень на використання основних засобiв емiтента не iснує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 4496 3789
Статутний капітал (тис. грн.) 6 6
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 6 6
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. №485.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 4490 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 4490 тис. грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 343 X X
у тому числі:  
Кредит банку 19.09.2014 343 21 21.03.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 16 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1950 X X
Усього зобов'язань X 2309 X X
Опис: Д/Н

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Послуги 0 0.00 0 0 5933 100

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Iнтелект - сервiс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30489017
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01135, м. Київ, вул. Полтавська, буд. 10, офiс/кв.33
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2129 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Незалежного аудитора
Аудиторської фiрми ТОВ «Iнтелект - сервiс»
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЇВАВТОТРАНССЕРВIС”
станом на 31 грудня 2014 року
м. Київ
2015рiк
Аудиторський висновок призначається:
- акцiонерам Приватного акцiонерного товариства „Київавтотранссервiс”,
- керiвництву Приватного акцiонерного товариства „Київавтотранссервiс”,
- Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Ми провели аудит фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства „Київавтотранссервiс”, який включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 р., Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 р., Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2014 р., Звiт про власний капiтал за 2014 р., примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ” за 2014 р.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту».
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв, щодо сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. i облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що нами отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлювання думки.
Пiдстави для висловлення умовно – позитивної думки:
Часовi рамки початку аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi за 2014 рiк є такими, що ми не змогли спостерiгати за iнвентаризацiєю необоротних та оборотних активiв, якi вiдображенi у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) Товариства.
Вiдповiдно до пункту 7 П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть» поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом, включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Товариство не створило резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi (термiн виникнення, якої понад один рiк) на загальну суму 722,0тис.грн., що не вiдповiдає вимогам НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» та П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть».
Ми вважаємо, можливим вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, але цей вплив може бути суттєвим, але не всеохоплюючим.
Аналiз показникiв фiнансового стану Приватного акцiонерного товариства «Київавтотранссервiс» на 31 грудня 2014 року свiдчить про залежнiсть вiд залученого капiталу та неможливiсть Товариства погасити свої зобов’язання негайно, власних оборотних активiв Товариства буде не достатньо для погашення його поточних зобов’язань, але на нашу думку ця обставина не має суттєвого впливу на безперервнiсть дiяльностi Товариства.
Умовно- позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно – позитивної думки», фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства „Київавтотранссервiс» станом на 31 грудня 2014р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату.
Фiнансовi звiти складенi згiдно з вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та у вiдповiдностi обранiй Товариством облiковiй полiтицi.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВИХ АКТIВ
Вступний параграф
1.1.Основнi вiдомостi про емiтента
Повна назва Приватне акцiонерне товариство „КИЇВАВТОТРАНСЕРВIС”.
Скорочена назва АТ „КИЇВАВТОТРАНСЕРВIС”.
Iдентифiкацiйний код юридичної особи за ЄДРПОУ 16479973
Дата первинної державної реєстрацiї 16 лютого 1994р
Орган реєстрацiї Святошинська районна державна адмiнiстрацiя м.Києва
Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя А01 № 253659
Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 28 квiтня 2011року змiна найменування юридичної особи та номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1 072 105 0006 005405
Органiзацiйно-правова форма 230 акцiонерне товариство
Мiсцезнаходження 03115 м. Київ, вулиця Краснова, будинок 5
Основнi види дiяльностi КВЕД (ДК 009:2010) 42.11 Будiвництво дорiг та автострад
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах.
77.32 Надання в оренду будiвельних машин i устаткування;
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт;
43.99 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у.
Статутний капiтал 6000грн.
Чисельнiсть працiвникiв на 31.12.2014 19
Вiдповiдальнi за фiнансово - господарський стан та фiнансову звiтнiсть в 2014р Директор Гусєв Олександр Петрович
Головний бухгалтер Бойченко Iрина Михайлiвна
Поточний рахунок (основний в грн.) №260090100400 в АТ ПроКредитБанк
МФО 320984
Телефон/факс (044) 451-84-87
Змiни до установчих документiв в перiодi, що перевiрявся внесенi не були.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 16.04.2011 р.) затверджена нова редакцiя Статуту, у якому змiнено тип товариства з Закритого акцiонерного товариства «Київавтотранссервiс» на Приватне акцiонерне товариство «Київавтотранссервiс», вiдповiдно з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства».
Змiни зареєстрованi Державним реєстратором Святошинської районної державної адмiнiстрацiї 28.04.2011 року за № 10721050006005405.
Випуск акцiй Приватного акцiонерного товариства «Київавтотранссервiс» обслуговує Нацiональний депозитарiй України.
Депозитарна установа (зберiгач) в якому емiтент вiдкрив рахунок в цiнних паперах власникам акцiй: ТОВ «Фондова компанiя «Фаворит», код зберiгача в ПАТ «НДУ» 403303, мiсцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6, код ЄДРПОУ – 23730178, здiйснює професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв на пiдставi лiцензiї серiя АВ № 533968 (професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - депозитарна дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв), виданої Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 20.05.2010р. (термiн дiї до 20.05.2015р.).
Господарську дiяльнiсть, пов’язану iз створенням об’єктiв архiтектури Товариство здiйснює на пiдставi лiцензiї серiї АВ № 589381, виданої Державною архiтектурно – будiвельною iнспекцiєю України. Дата прийняття рiшення та номер наказу про видачу лiцензiї 27.07.2011 р. за № 13-Л. Строк дiї лiцензiї з 27.07.2011 по 27.07.2016 року.
Частка держави в статутному капiталi Товариства станом на 31.12.2014 року вiдсутня.

1.2. Опис аудиторської перевiрки
Пiдставою для проведення аудиту є Господарський кодекс України, Закон України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв Українi», Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2826 вiд 23.12.2013року та iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку.
Аудитори при перевiрцi фiнансової звiтностi Товариства використовували концептуальну основу Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi.
Аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства „Київавтотранссервiс”, проведено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi», МСА 570 «Безперервнiсть», МСА 710 «Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актiв при аудитi фiнансової звiтностi», МСА 550 «Пов’язанi сторони», та вiдповiдно до iнших законодавчих i нормативних актiв.
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки стосовно фiнансової звiтностi в цiлому та окремих компонентiв.
2.Аналiз фiнансової звiтностi
2.1.Органiзацiя та методологiя бухгалтерського облiку в Товариствi
Бухгалтерський облiк Товариством в 2014 роцi здiйснювався згiдно наказу „Про облiкову полiтику” №1/1 вiд 06.01.2014, у вiдповiдностi до вимог Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Протягом перевiреного перiоду облiкова полiтика, прийнята Товариством, не змiнювалася.
2.2. Розкриття iнформацiї щодо активiв Товариства
2.2.1. Облiк основних засобiв та iнших необоротних активiв
Товариство обрало модель оцiнки за собiвартiстю (фактичною вартiстю) для всiх об’єктiв основних засобiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014р становить 9115тис.грн.
Знос основних засобiв складає 7549тис.грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2014 становить 1566тис.грн.
Методику розрахунку амортизацiї основних засобiв обрано в облiковiй полiтицi за прямолiнiйним методом.
До нематерiальних активiв вiднесено програмне забезпечення за первiсною вартiстю.
Нематерiальнi активи станом на 31.12.2014р. по залишковiй вартостi становлять 3тис.грн. Методику розрахунку амортизацiї нематерiальних активiв обрано в облiковiй полiтицi за прямолiнiйним методом.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть на 31.12.2014р становить 39тис.грн.
Необоротнi активи Товариства станом на 31.12.2014року пiдтверджуються у сумi 1608тис.грн.
2.2.2 Облiк оборотних активiв
Облiк запасiв.
Оцiнка вибуття запасiв у облiковiй полiтицi обрана за методом ФIФО.
На балансi Товариства станом на 31.12.2014р. вартiсть запасiв становить 1688тис.грн.
Облiк фiнансових активiв.
Фiнансовi активи включають грошовi кошти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi.
Облiк дебiторської заборгованостi вiдповiдає даним реєстрiв аналiтичного облiку.
Поточна дебiторська заборгованiсть включена у пiдсумок балансу по чистiй реалiзацiйнiй вартостi та визнана такою, що буде оплачена протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок року становить 2548тис.грн., станом на 31.12.2014р становить 3195тис.грн. та збiльшилась на 647тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами на початок року склала 38тис.грн., станом на 31.12.2014р становить 85тис.грн.
Iнша поточна заборгованiсть на кiнець року склала 1,0тис.грн.
Облiк грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Вiдображенi у другому роздiлi активу балансу залишки грошових коштiв в нацiональнiй станом на 31.12.2014р. складають 1,0тис.грн., що пiдтверджується виписками банку та даними бухгалтерського облiку.
Iншi оборотнi активи на початок року становили 19тис.грн., на кiнець звiтного року становлять 132тис.грн.
Оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2014року пiдтверджуються у сумi 5185тис.грн.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття станом на 31.12.2014 складають 12тис.грн.
2.3. Розкриття iнформацiї щодо зобов’язань Товариства.
Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов’язання при їх первiсному визнаннi. Фiнансовi зобов’язання включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть
Поточнi зобов’язання та забезпечення у звiтному перiодi складають: тис.грн.
Найменування На початок року На кiнець року
Короткостроковi кредити банкiв 101 343
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
товари, роботи, послуги 1124 1073
розрахунки з бюджетом 5 16
Розрахунки зi страхування 12 19
Розрахунки оплати працi 82 42
за одержаними авансами 56 738
Iншi поточнi зобов’язання 812 78
Усього поточних зобов’язань та забезпечень 2192 2309
Зобов’язання класифiкованi за групами, вiдповiдно до облiкової полiтики.
На думку аудитора розкриття iнформацiї за видами зобов’язань та забезпечень достовiрно та повно наведенi у фiнансовiй звiтностi.
2.4. Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Станом на 31.12.2014 р. власний капiтал Товариства складає 4496тис.грн., у т.ч.:
- зареєстрований (пайовий) капiтал складає 6тис. грн.;
- резервний капiтал складає 1366тис.грн.;
- нерозподiлений прибуток складає 3124тис.грн.
Статутний капiтал Товариства, вiдповiдно до установчих документiв становить 6000,00грн (шiсть тисяч гривень) та подiлений на 6000 простих iменних акцiй номiнальної вартiстю 1,00 гривня кожна акцiя.
Усi акцiї Товариства є iменними та iснують виключно в бездокументарнiй формi.
Розмiр сплаченого статутного капiталу вiдповiдає розмiру заявленого у Статутi Товариства.
Останнє свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументнiй формi iснування видане територiальним управлiнням ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi 13 грудня 2011 року, реєстрацiйний № 995/10/1/98.
Емiсiї акцiй та викупу акцiй власної емiсiї в 2014 роцi Товариство не проводило.
3. Вартiсть чистих активiв
Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004р. № 485 аудиторами розрахована вартiсть чистих активiв Приватного акцiонерного товариства «Київавтотранссервiс» станом на 31.12.2014р.
Рядок № Найменування показника Значення показникiв на кiнець звiтного року 31 грудня 2014р.
тис. грн.
1. АКТИВИ
1.1 Необоротнi актив 1608
1.2 Оборотнi активи 5185
1.3 Необоротнi активи утримуванi для продажу та групи вибуття 12
1.4 Усього активiв 6805
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
2.1 Довгостроковi зобов’язання
2.2 Поточнi зобов’язання 2309
2.4 Усього зобов’язань 2309
3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.4 – рядок 2.4) 4496
4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 6
4.1 Неоплачений капiтал -
4.2 Вилучений капiтал -
5. Рiзниця (рядок 3 – рядок 4) 4490
Таким чином, станом на 31.12.2014р. чистi активи Товариства становлять 4496тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу Товариства на 4490тис. грн., тобто знаходяться у межах вимог дiючого законодавства.
Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв Приватного акцiонерного товариства «Київавтотранссервiс» вiдповiдає частинi третiй статi 155 ЦКУ.
4. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку, сукупного доходу
Дохiд (виручка) визначається у тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Товариством оцiнюється як вiрогiдне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої, або яка пiдлягає отриманню винагороди з урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв. Товариство аналiзує укладенi договори, що передбачають одержання виручки, вiдповiдно до визначених критерiїв.
Доходи отриманi за 2014рiк Товариством класифiковано за наступними статтями:
- Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 5933тис.грн.;
- Iншi операцiйнi доходи склали 620тис.грн.;
Склад витрат понесених в 2014роцi класифiковано за наступними статтями:
- Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 4643тис.грн.;
- Адмiнiстративнi витрати склали 749тис.грн.;
- Iншi операцiйнi витрати склали 219тис.грн.;
- Фiнансовi витрати склали 32тис.грн.
- Iншi витрати склали 5тис.грн.;
- Витрати з податку на прибуток склали 198тис.грн.
Фiнансовим результатом дiяльностi Товариства є отримання чистого прибутку у сумi 707тис.грн.
5. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
Аудитором отримано докази про вiдсутнiсть суттєвих викривлень по фактам i подiям у фiнансовiй звiтностi за 2014рiк, згiдно з статтею 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок” та вiдповiдно з вимогами до iнформацiї, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.
6. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок ”.
У 2014роцi вiдбулися такi змiни:
6.1. Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi.
Емiтент не подавав заяв щодо лiстингу/ де лiстингу випущених ним цiнних паперiв на фондових бiржах.
6.2. Рiшення щодо розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу.
Рiшення щодо розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу а також про викуп власних акцiй Товариством не приймались. Позики та кредити на суму, що перевищують 25% активiв в 2014р. не надавались.
6.3. Вiдомiсть про змiну складу посадових осiб.
Змiн складу посадових осiб в 2014 роцi не було.
6.4.Особлива iнформацiя про змiну власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй
Змiни власникiв цiнних паперiв, якi володiють 10% i бiльше вiдсотками статутного капiталу в 2014роцi не було
Власниками цiнних паперiв станом на 31.12.2014р. є наступнi фiзичнi особи:
Назва Кiлькiсть акцiй Сума, грн. % в статутному капiталi
1 Гусєв Олександр Петрович 3000 3000 50
2 Суржик Микола Володимирович3000 3000 50
Всього 6000 6000 100
Дивiденди у 2014роцi не нараховувалися та не сплачувалися.
6.5. Рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу.
У 2014 р. рiшення про зменшення статутного капiталу не приймались.
6.6. Iнша допомiжна iнформацiя
Товариство не є професiйним учасником фондового ринку.
Чистi активи є бiльшi за Статутний капiтал та вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України.
Протягом 2014 року Товариство не здiйснювало операцiй з iпотечними облiгацiями.
6.7. Дотримання вимог лiквiдностi учасника фондового ринку.
Дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк прибуткова.
6.8. Виконання значних правочинiв
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть виконання ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства», щодо виконання значних правочинiв.
Вiдповiдно до пiдпункту 10 пункту 7.4 Статуту Товариства прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним Законодавством належить до компетенцiї загальних зборiв.
Встановлено, що протягом 2014 року Товариство не здiйснювало значних правочинiв.
6.9. Операцiї з пов’язаними особами
У вiдповiдностi з вимогами МСА 550 «Пов’язанi сторони» аудитори провели процедури щодо аналiзу наявностi операцiй iз пов’язаними сторонами та умов таких угод. Встановлено, що операцiї iз пов’язаними сторонами в 2014 роцi не здiйснювалися.
7. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Аудиторами виконанi процедури з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства», а саме 25.04.2014р.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до статтi 12 Статуту, згiдно з якою протягом звiтного року в АТ „Київавтотранссервiс” функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- загальнi збори акцiонерiв Товариства,
- директор
- ревiзор
Створення внутрiшнього аудиту Статутом не передбачено.
Впродовж звiтного року виконавчий орган (директор) Товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах наданих повноважень, якi встановлено Статутом Товариства.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного Товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзор.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю Товариства, вважає за необхiдне зазначити наступне:
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» висновок аудиторiв наступний:
1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства», та вимогам Статуту.
2) з урахуванням обставин, якi викладено вище, наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» подається та розкривається вiдповiдно до фактичних результатiв функцiонування органiв корпоративного управлiння.
8. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудиторами виконано процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки.
Аудитором проведено аналiтичнi процедури, виконанi спостереження та перевiрки на мiстах зберiгання ТМЦ, рух грошових коштiв та укладенi договори.
Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитором отриманi достатнi докази того, що в Товариствi створено середовище направлене на попередження можливих помилок та шахрайства в процесi управлiння та ведення фiнансово-господарської дiяльностi.
Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» ми провели аудиторськi тести, результати яких дозволили iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства.
На нашу думку, ми отримали достатню впевненiсть в тому, що фiнансовi звiти Приватного акцiонерного товариства «Київавтотранссервiс» в цiлому не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.
Аудиторами розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть». Нами отримано аудиторськi докази, того що Товариство здатне продовжувати свою господарську дiяльнiсть.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Аудиторська фiрма ТОВ „Iнтелект - сервiс” здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi за № 2129, яке видане рiшенням Аудиторської Палати України вiд 23.02.2001 року №99 та продовжено до 23 грудня 2015 року (рiшення АПУ вiд 23 грудня 2010року №224/3).
Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи: серiя АОО № 015563 видане Шевченкiвською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 03.08.1999 номер запису про включення до ЄДР 1 074 120 0000 009102. Код ЄДРПОУ 30489017.
Аудиторська фiрма ТОВ „ Iнтелект – сервiс ” включена до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов’язкового аудиту на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 26.01.2012 № 245/5.
Мiсцезнаходження: 01030 м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 26
Фактичне мiсцезнаходження: 01135 м. Київ, вул. Полтавська, буд.10, офiс/кв.33, (т/ф (044) 219-43-83, моб. -067-276-34-21, 095 793 33 32),
E-mail: intellekt-servis_AUDIT@.ukr.net, сайт audit-fin.com.ua
Основнi вiдомостi про умови договору
Аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi за 2014рiк АТ„Київавтотранссервiс” здiйснено на пiдставi договору № 39 вiд 02 квiтня 2015 року.
Строк проведення аудиту з 03 квiтня по 10 квiтня 2015 року.
Мiсце проведення аудиту м. Київ, вул. Краснова, буд. 5.
Аудиторську перевiрку провели аудитори:
Блейчик Г. А. - сертифiкат аудитора вiд 26.03.99р. серiя А № 003711, (А № 003711 вiд 26.03.1999 р., чинний до 26.03.2018 р.
Аудиторський висновок (звiт) складено 10 квiтня 2015 року.
Додатки:
Аналiз фiнансових показникiв за 2014рiк;

Директор Аудиторської фiрми ТОВ «Iнтелект- сервiс»
Блейчик Г.А.
Додаток № 1
до аудиторського висновку за результатами
аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства «Київавтотранссервiс»
Аналiз фiнансових показникiв дiяльностi
Аналiз та оцiнка фiнансових показникiв Товариства проводилася у вiдповiдностi до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», Нацiональних стандартiв. аудиту.
Аналiз показникiв фiнансового стану здiйснено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi Баланс (форма №1) та Звiт про фiнансовi результати (форма №2).
Показники фiнансового стану станом на 01.01.2014р. та 31.12.2014р. визначенi шляхом розрахункiв системи показникiв – коефiцiєнтiв лiквiдностi, фiнансової стiйкостi та рентабельностi.
Основною задачею проведення економiчного аналiзу результатiв господарської дiяльностi за звiтний перiод є виявлення чинникiв, якi позитивно або негативно вплинули на кiнцевi показники дiяльностi Приватного акцiонерного товариства «Київавтотрассервiс».
1. Показники лiквiдностi
Назва показника Формула розрахунку показника Показники Нормативне значення
01.01.2014 31.12.2014
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi:(грошовi кошти + грошовi еквiваленти + короткостроковi фiнансовi вкладення) / короткостроковi зобов’язання
0 0 0,25 - 0,5
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi: (грошовi кошти + грошовi еквiваленти + дебiтори (непростроченi та реальнi) + запаси + витрати) / короткостроковi зобов’язання
1,79 2,24 1,0 – 2,0
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує, яку частину заборгованостi перед стороннiми органiзацiями, iншими кредиторами, а також перед бюджетом та позабюджетними фондами можливо погасити негайно. Як на початок року, так i на кiнець року, значення коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi нижче нормативних значень (на початок року 0,0, на кiнець 0,0) тобто Товариство не має можливостi термiново погасити заборгованiсть перед стороннiми органiзацiями, iншими кредиторами, а також перед бюджетом.
Впродовж 2014 року коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi не змiнився та не вiдповiдає нормативному значенню.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує, наскiльки короткостроковi зобов’язання Пiдприємства, якi значаться в 3-му роздiлi пасиву балансу, можуть бути погашенi за рахунок коштiв на розрахункових та валютних рахунках, а також за рахунок iнших обiгових коштiв, в т.ч. шляхом звернення до дебiторiв.
У Товариствi цей показник станом на 01.01.14 становив 1,79, станом на 31.12.2014 року 2,24, та знаходиться в межах нормативного значення. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вказує на можливiсть покриття всiєї поточної заборгованостi за рахунок оборотних активiв.
Значення коефiцiєнту загальної лiквiдностi вказує на можливiсть Товариства сплатити всю поточну заборгованiсть за рахунок грошових коштiв та оборотних активiв.
Досягнення коефiцiєнта загальної лiквiдностi нормативного значення не дає пiдстави для визначення Приватного акцiонерного товариства «Київавтотранссервiс» пiдприємством з високою лiквiднiстю, так як, коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi не вiдповiдає межi нормативного значення, що свiдчить про залежнiсть Пiдприємства вiд грошових коштiв i їх еквiвалентiв.
2. Показники фiнансової стiйкостi
Назва показника Формула розрахунку показника Показники Нормативне значення
01.01.2014 31.12.2014
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi: Власнi кошти / вартiсть майна (Пiдсумок активу балансу) 0,63 0,66 0,25 – 0,5
Коефiцiєнт структури капiталу: (короткострокова кредиторська заборгованiсть + довгострокова кредиторська заборгованiсть) / власний капiтал
0,57 0,51 0,5 – 1,0
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi – ступiнь забезпеченостi дiяльностi пiдприємства власними основними та обiговими коштами.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. На кiнець року даний показник склав – 0,66, що знаходиться в межi нормативного значення, однак в Товариствi iснує складнiсть забезпечення оплати поточних зобов’язань власними та обiговими коштами.
Коефiцiєнт структури капiталу характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених коштiв на 1 гривню власних коштiв i можливiсть Товариства вiдповiдати власними коштами за залученi кошти. Станом на 01.01.2014р. даний показник становив 0,57, а на 31.12.2014 року зменшився до 0,51, що є негативним для Товариства. Значення коефiцiєнту структури капiталу знаходиться на межi нормативного значення, що є негативним явищем та характеризує залежнiсть вiд залучених коштiв.
Таким чином, фiнансове становище Товариства не стабiльне, але залишається складним та свiдчить про високу ступiнь залежностi вiд залучених коштiв та недостатностi власних обiгових коштiв.
Висновок: Аналiз фiнансового стану Приватного акцiонерного товариства «Київавтотранссервiс» на 31 грудня 2014 року свiдчить про залежнiсть вiд залученого капiталу та неможливiсть Товариства погасити свої зобов’язання негайно, власних оборотних активiв Товариства буде не достатньо для погашення його поточних зобов’язань.
Директор АФ ТОВ «Iнтелект- сервiс» Блейчик Г.А.
Сертифiкат аудитора вiд 26.03.99р. серiя А № 003711, (А № 003711 вiд 26.03.1999 р., строк дiї подовжено до 26.03.2018 р.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2013 1 0
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Д/Н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Д/Н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Д/Н Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Згiдно Статуту наглядова рада не передбачена.
Інші (запишіть) Згiдно Статуту наглядова рада не передбачена.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Згiдно Статуту наглядова рада не передбачена.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Згiдно Статуту наглядова рада не передбачена. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Згiдно Статуту наглядова рада не передбачена.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Ні Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Д/Н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Д/Н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Д/Н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Д/Н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не визначились.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Д/Н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Д/Н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Д/Н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВАВТОТРАНССЕРВIС" за ЄДРПОУ 16479973
Територія за КОАТУУ 8038600000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності за КВЕД 42.11
Середня кількість працівників 19
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 03115, м. Київ, вул. Краснова, 5
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 6 3 0
первісна вартість 1001 17 17 0
накопичена амортизація 1002 11 14 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 2018 1566 0
первісна вартість 1011 8965 9115 0
знос 1012 6947 7549 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 27 39 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 2051 1608 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1041 1688 0
Виробничі запаси 1101 927 1104 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 114 584 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2548 3195 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

38

85

0
з бюджетом 1135 263 61 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 233 35 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 12 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 1 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 1 0
Витрати майбутніх періодів 1170 8 11 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 19 132 0
Усього за розділом II 1195 3917 5185 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 13 12 0
Баланс 1300 5981 6805 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 6 6 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 1366 1366 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2417 3124 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 3789 4496 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 101 343 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 1124 1073 0
за розрахунками з бюджетом 1620 5 16 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 4 0
за розрахунками зі страхування 1625 12 19 0
за розрахунками з оплати праці 1630 82 42 0
за одержаними авансами 1635 56 738 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 812 78 0
Усього за розділом IІІ 1695 2192 2309 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 5981 6805 0

Примітки Д/Н
Керівник Гусєв О.П.
Головний бухгалтер Бойченко I.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВАВТОТРАНССЕРВIС" за ЄДРПОУ 16479973
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5933 2796
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 4643 ) ( 2558 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

1290

238
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 620 80
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 749 ) ( 1025 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 219 ) ( 989 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

942

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 1696 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 51
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 32 ) ( 26 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 5 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

905

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 1722 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -198 -14
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

707

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 1736 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 707 -1736

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 3895 1178
Витрати на оплату праці 2505 488 1145
Відрахування на соціальні заходи 2510 182 430
Амортизація 2515 605 643
Інші операційні витрати 2520 441 1176
Разом 2550 5611 4572

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Д/Н
Керівник Гусєв О.П.
Головний бухгалтер Бойченко I.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВАВТОТРАНССЕРВIС" за ЄДРПОУ 16479973
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

6197

4674
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 5 35
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 738 5
Надходження від повернення авансів 3020 17 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 171 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 5088 )

( 2081 )
Праці 3105 ( 432 ) ( 1017 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 192 ) ( 533 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 626 ) ( 462 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 58 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 411 ) ( 90 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 215 ) ( 314 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 85 ) ( 6 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 1 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 734 ) ( 901 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -29 -287
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 41
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 179 ) ( 2 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -179 39
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 401 101
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 160 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 32 ) ( 26 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 209 75
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1 -173
Залишок коштів на початок року 3405 0 173
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 1 0

Примітки Д/Н
Керівник Гусєв О.П.
Головний бухгалтер Бойченко I.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВАВТОТРАНССЕРВIС" за ЄДРПОУ 16479973
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Д/Н
Керівник Гусєв О.П
Головний бухгалтер Бойченко I.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВАВТОТРАНССЕРВIС" за ЄДРПОУ 16479973
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 6 0 0 1366 2417 0 0 3789
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 6 0 0 1366 2417 0 0 3789
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 707 0 0 707
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 707 0 0 707
Залишок на кінець року 4300 6 0 0 1366 3124 0 0 4496

Примітки Д/Н
Керівник Гусєв О.П.
Головний бухгалтер Бойченко I.М.